Regulamin Programu “Żyj z sensem”

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w „Program logoprofilaktyczny - Żyj z sensem” zwanym dalej w treści regulaminu Programem.

§2 ORGANIZATOR

Realizatorem Programu jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezjasiedzibą w Skale przy ul. Władysława Łokietka 5, 32-043 Skała, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000584400.
 

§3 ODBIORCY

1. Program ma charakter ogólnopolski

2. Odbiorcami projektu są:
1) Gminy,
2) Szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe,

 

§4 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

1. Do Programu można zgłaszać się od 11 września 2023 roku.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego online, udostępnionego przez Organizatora na stronie www.zyjzsensem.pl w terminie wyżej określonym §4 ust. 1.

3. Po zarejestrowaniu się do Programu, na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie do Programu

4. Uczestnik zgłaszając się do projektu odpowiada za zaplanowanie i realizację Programu na terenie swojej gminy lub zgłoszonej placówki.

5. Każdy Użytkownik zgłaszający się do udziału w Programie (Uczestnik Programu) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§5 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając bieżące komunikaty na adres podany przy rejestracji. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub wysyłania wiadomości sms.

2. Realizacja Programu zakłada:

● przeprowadzenie badania kondycji psychicznej uczniów. Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystać z dwóch wersji badania: wersji podstawowej (bezpłatnej) oraz wersji pogłębionej (za dodatkową opłatą). Szczegółowy opis zakresu badania umieszczony na stronie www.zyjzsensem.pl, w zakładce “badania”.

● przeprowadzenie szkolenia w formule on-line dla wychowawców i pedagogów.

● realizacja spotkania on-line z rodzicami.

● wdrożenie programu profilaktycznego “Żyj z sensem”. Scenariusze zajęć zostaną udostępnione na szkoleniu dla wychowawców i nauczycieli. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć przez zewnętrznych realizatorów po uprzednim uzgodnieniu terminów oraz dla określonej w projekcie liczby szkół.

● ewaluacja programu.

3. Uczestnik ma obowiązek wypełnić ankietę ewaluacyjną dotyczącą realizacji projektu oraz udokumentować realizację zajęć w zgłoszonej klasie.

4. Udokumentowanie realizacji zajęć rozumie się jako przesłanie mailowo opinii. Każdy Uczestnik ma możliwość również przesłania zdjęć z realizacji zajęć (zdjęcia nie są wymagane).

5. Szkoła uczestnicząca w Programie ma obowiązek poinformować o Programie rodziców uczniów klasy, z którą realizuje Program oraz udostępnić im informację o terminach spotkań z rodzicami.

6. Pytania dotyczące Programu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wpisując “Program Żyj z sensem” lub pod numerem telefonu: 883-425-557.
 

§6 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Po zgłoszeniu się Uczestnika do Programu, Organizator w ramach swoich zobowiązań udostępni elektroniczne materiały informacyjne dotyczące Programu oraz niezbędne materiały dotyczące realizacji zajęć. 

2. Uczestnicy otrzymują:
- Całościowy program profilaktyczny dla uczniów, rodziców i wychowawców
- Raport z badań
- Metodę pracy wychowawczo-profilaktycznej opartej na myśli V. Frankla (szkolenia)
- Skuteczne narzędzia wychowawcy wraz z instrukcją obsługi, pomagające w trudnej pracy (scenariusze, filmy, materiały)
- Receptę dla uczniów, jak odkrywać w życiu sens i być szczęśliwym, jak dokonywać właściwych wyborów
- Materiały, filmy, scenariusze zajęć
- Zaświadczenia dla nauczycieli i wychowawców biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach Programu

 

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik rejestrując się do Serwisu wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu.

2. Wypełniając formularz, o którym mowa w §4 ust. 2, Użytkownik Serwisu wyraża w nim zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na warunkach określonych w formularzu zgłoszeniowym i niniejszym Regulaminie.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja z siedzibą w Skale przy ul. Władysława Łokietka 5, 32-043 Skała, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000584400 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Administrator danych osobowych nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji. 

6. Dane osobowe Uczestników i uczniów będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i ewaluacji Projektu.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Projekcie. 

8. Uczestnikom Projektu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a. sprostowania danych, 
b. usunięcia danych, 
c. ograniczenia przetwarzania danych, 
d. przenoszenia danych, 
e. wniesienia sprzeciwu, 
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 
a. imię i nazwisko osoby koordynującej działania projektowa w zarejestrowanej
szkole, 
b. podany adres e-mail, 

10. Uczestnikom Projektu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Uczestnik Projektu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o Projekcie. 

12. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

13. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych Regulaminem i przepisami prawa. 

14. Dane Uczestników i uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

15. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenie
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; 

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie. Dotyczy to w szczególności wydłużenia terminów poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Programu. Ewentualne zmiany w tym zakresie zostaną przesłane na adres e-mail Uczestnika Programu podany w zgłoszeniu.

2. Użytkownik oświadcza, że ma prawo (zgodę rodziców/opiekunów prawnych swoich uczniów) na udostępnienie zdjęć/nagrań z zajęć przeprowadzonych w szkole z wykorzystaniem materiałów przekazanych w ramach Programu w celach statutowych Organizatora, w tym w celu propagowania działalności Fundacji we wszelkiego rodzaju mediach, w szczególności w sieci Internet.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.